Gedragscode

Deze gedragscode is gebaseerd op internationaal erkende mensenrechten en principes van eerlijk zakendoen en duurzaamheid. De gedragscode definieert onze standaard bedrijfspraktijken en we eisen dat onze werknemers en managers, maar ook onze zakenpartners en leveranciers zich aan deze praktijken houden.1

Daarom stellen we onze gedragscode ter beschikking aan nieuwe zakenpartners en leveranciers en is hun aanvaarding vereist als onderdeel van de commerciële relatie. Genoemde zakenpartners en leveranciers dienen onze gedragscode ook over te brengen aan hun belangrijkste leveranciers in het kader van onze projecten en indien zij een inbreuk op onze gedragscode constateren, dienen wij hiervan op de hoogte te worden gesteld zodat deze gedragscode op verantwoorde wijze wordt geïmplementeerd.

 

Wangedrag of schendingen van de principes van deze gedragscode kunnen anoniem worden gemeld via compliance@energy-nest.com. Dit communicatiekanaal kan ook worden gebruikt voor overleg in geval van twijfel over mogelijke overtredingen of niet-naleving.

 

De gedragscode wordt regelmatig beoordeeld op basis van input van het managementteam. De uitvoering van deze gedragscode wordt geobserveerd en gecontroleerd door onze Compliance Officer. Training over deze gedragscode maakt deel uit van het introductieproces voor alle nieuwe werknemers en regelmatige training wordt minstens één keer per jaar gegeven.

 

Evenzo verwachten we van onze zakenpartners dat ze over overeenkomstige due diligence-mechanismen beschikken om ervoor te zorgen dat hun werknemers de principes van deze gedragscode naleven.

1. Mensenrechten

In het algemeen worden de UN Guiding Principles on Business and Human Rights nageleefd en gevolgd.

1.1 Kinderarbeid

We nemen geen mensen in dienst die jonger zijn dan 16 jaar en we zorgen ervoor dat het werk van jonge professionals niet in de weg staat van hun schoolplicht.

1.2 Misbruik en pesterijen

Werknemers worden op de werkplek met respect behandeld. Fysieke, seksuele, verbale of psychologische intimidatie of enige andere vorm van intimidatie is ten strengste verboden en wordt disciplinair bestraft door de werkgever.

1.3 Discriminatie

We bevorderen diversiteit binnen onze organisaties en bieden onze werknemers gelijke arbeidsomstandigheden en kansen, ongeacht hun ras, geslacht, leeftijd, religie, seksuele geaardheid of andere status.

1.4 Arbeidsomstandigheden

Elke vorm van onwettige tewerkstelling is ten strengste verboden. We houden ons aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften in de verschillende landen waar we actief zijn. Alle werknemers krijgen een schriftelijke arbeidsovereenkomst waarin hun arbeidsvoorwaarden staan beschreven. Ze krijgen in het bijzonder een eerlijke beloning voor hun soort werk en rustpauzes volgens de normen van de sector en collectieve overeenkomsten.

1.5 Gezondheid & veiligheid

Het personeel moet een veilige en gezonde werkplek hebben volgens internationale normen. Meer in het bijzonder moeten arbeiders bij het uitvoeren van hun werk beschikken over gecertificeerde persoonlijke beschermingsmiddelen en toegang hebben tot regelmatige training over relevante veiligheidsthema’s zoals gevaarlijke materialen, heet werk of besloten ruimten. Er zijn rapportageprocedures voor arbeidsongevallen of letsel en bijbehorende preventieplannen die de belangrijkste gevaren en risico’s op de werkplek identificeren.

2. Eerlijk zakendoen

2.1 Omkoping en corruptie

We voldoen aan de hoogste normen in bedrijfsethiek en vermijden elke vorm van smeergeld of faciliterende betalingen met als doel het beïnvloeden of verkrijgen van onethisch zakendoen. Meer in het bijzonder moeten alle commerciële afspraken naar behoren worden gedocumenteerd, evenals de toepasselijke vergoedingen, die in verhouding moeten staan tot het soort diensten dat moet worden geleverd.

2.2 Relatiegeschenken

In het algemeen geven we er de voorkeur aan dat onze werknemers geen gastvrijheid of geschenken van zakenpartners ontvangen. In elk geval moet de waarde van dergelijke geschenken redelijk en passend zijn in de individuele omstandigheden, zodat ze geen belangenverstrengeling creëren. Geschenken worden altijd afgeleverd op het kantooradres van de ontvanger.

2.3 Vrije concurrentie

We bevorderen vrije concurrentie op de markt om de hoogste kwaliteitsnormen te garanderen in de diensten die we aan onze klanten aanbieden. In deze zin verbieden we ten strengste alle concurrentiebeperkende praktijken van leveranciers, zoals het maken van prijsafspraken, het beperken van de productie of het beperken van de levering van goederen of diensten.

3. Milieu

Als onderdeel van onze missie om industriële activiteiten koolstofvrij te maken, zetten we ons volledig in om de impact van onze bedrijfsactiviteiten op het milieu te verminderen, vooral met betrekking tot luchtvervuiling, afval en watervervuiling. Daarom implementeren we duurzaamheidsprincipes binnen onze toeleveringsketens om efficiënt gebruik te maken van natuurlijke hulpbronnen en om onze CO2-voetafdruk te minimaliseren.

Zo verwachten we ook van onze zakelijke partners dat ze duurzaamheidsprincipes implementeren binnen hun werkterrein en dat ze rapportagemechanismen hebben die hun ambitie om klimaatverandering aan te pakken laten zien.

 

1 Wij erkennen onze bijzondere verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle werknemers van ENERGYNEST in overeenstemming met de bovengenoemde bedrijfswaarden handelen. Daarom zijn er naast deze gedragscode meerdere beleidsregels van kracht waarin de verantwoordelijkheden van de medewerkers van ENERGYNEST met betrekking tot dergelijke bedrijfswaarden nader gedefinieerd zijn.